โครงการแพทย์แผนไทยห่วงใยผู้สูงอายุ โดยโครงการนี้ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี