ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์(สวสท.) เพื่อให้ข้อมูลการผลิตบุคลากรและความต้องการบุคลากรด้านสาธารณสุขสำหรับปฏิบัติงานตอบสนองระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อนำไปใช้ประกอบการวางแผนในการผลิตและพัฒนา บุคลากรด้านสาธารณสุข