นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการขยะชุมชน และโครงการขยะเอื้ออาทร ชุมชนย่านการค้า 4 เทศบาลนครตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง