อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนา เข้าร่วมประชุมผู้บริหารหน่วยงานสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ครั้งที่ 1/2560