ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาจารย์เครือข่าย (สวสท.)ในการเป็นวิทยากรพี่เลี้ยง (ครู ก.)  หลักสูตรเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอในการดำเนินคุ้มครองผู้บริโภคด้านผล