ศูนย์วิจัยอาชีวอนามัยตรัง โดยอาจารย์สาลี อินทร์เจริญ วิทยาจารย์ชำนาญการ อาจารย์สุภาวรรณ ทองเจิม นักวิชาการสาธารณสุข และนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ทันตสาธารณสุข) ชั้นปีที่ 2 จัดกิจกรรมบริการวิชาการออกตรวจประเมินสิ่งแวดล้อมในการทำงานและประเมินควา