ติดตามการกำจัดปลวก ภายในวิทยาลัย ทั้งอาคารเรียน หอพักนักศึกษา บ้านพักอาจารย์ แฟลตอาจารย์ ของบริษัท ศรีตรัง เซอร์วิส