พัฒนารูปแบบการสร้างภาพลักษณ์และการสร้างอัตลักษณ์ ผลิตนักศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติตรัง ปีที่ 21 ฉบับที่ 669 ประจำวันที่ 1-15 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 หน้า 6