ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ติดตามพร้อมทั้งให้กำลังใจบุคลากรในการเตรียมความพร้อมการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559