ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานและราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง