ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2559