นักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2559 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลควนปริงเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน