แหล่งชุมชนเป้าหมาย นำโดยนายนิวัฒน์ ชลธาร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานีและชาวบ้านตำบลควนธานี ให้สัมภาษณ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน ระหว่างวันที่