เข้ารับรางวัลดีเด่นในโอกาสสอบข้อสอบมาตรฐาน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมนุม พ.ศ. 2559