ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข่าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี ครั้งที่ 2/2559