เข้าร่วมการประชุมหน่วยงานที่ประสงค์เข้าร่วมจัดนิทรรศการออกร้านในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาด ประจำปี 2559 โดยมีท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน