นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ศึกษาดูงานเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ (HAS)  ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ควบคุมการศึกษาดูงานโดย ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ และอาจ