ดร.กรรณิกา เรืองเดช ชาวสวนศรีเจริญ สาธิตการตรวจลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้กับนักศึกษานักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559