อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตร ผ.บ.ก. และ ผ.บ.ต. ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2559