อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการประชุมถึงการขอใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์