ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกคนดี คนเด่น จังหวัดตรัง