นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ทำประชาคมจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ร่วมกับชาวบ้าน และแกนนำชุมชนบ้านในลุ่ม หมู่ 3 ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน