นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 ร่วมจัดทำประชาคมกับชาวบ้านและแกนนำชุม บ้านทุ่งอิฐ ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาอนามัยชุมชน ณ วัดเกาะเสือสิทธิชัย ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง