ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ จังหวัดตรัง โดยมีท่านสายัณห์ อินทรภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธาน