คณาจารย์วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมประชุม เครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) ในการพัฒนางานวิจัยและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่น