อาจารย์สุนทร ปราบเขต รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมทางไกล ( VDO Conference) เรื่องการจัดทำแผนการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุข 9 สาขา การจัดสรรโควตาบุคลากรด้านสาธารณสุข 9 สาขาให้จังหวัดในเขตบริการสุขภาพทั้ง 12 เขต ในปีการศึกษา 2560