คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมการอบรมการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างความแข็งแกร่งในชีวิต