คณาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาทันตสาธารณสุขชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองทางด้านสุขภาพ ในรายวิชาภูมิปัญญาไทยและการแ