คณาจารย์ กลุ่มงานหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและ อาจารย์จินตนา เซ่งสิ้ม หัวหน้ากลุ่มงานบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 1 ศึกษาดูงานวิถีเศร