เข้าร่วมประชุมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับพื้นที่ ( บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้องรัง )