ดร.วิชาญ สายวารี รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา และบุคลากรวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จาก มูลนิธิเพื่อการพัฒนาการศึกษาบุคลากรสุขภาพ