ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายหมออนามัยวิชาการเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ในระดับพื้นที่