บุคลากร วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการบริหารเพื่อการจัดการแผนปฏิบัติการในโปรแกรมระบบบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข