ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding:MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพตามบทบาทพนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอเพื่อรองรับการดำเนินงาน Primary C