ร่วมประชุมเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (สวสท.) เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรและการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองต่อ Service Plan ของเขตสุขภาพต่างๆ โดยมีนายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนก  เป็นประธานการประ