การจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมจากการสอนปกติ เป็นการบูรณาการเรียนการสอนวิชาการว่ายน้ำกับการช่วยเหลือทางน้ำโดยใช้อุปกรณ์ ของนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ชั้นปีที่ 1และ ปีที่ 2 วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง วันที่ 4 ธันวาคม 2559 ขอบคุณสำ