ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการบ้านพักวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559