คณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการทำหลักสูตรการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อสนับสนุนระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ