ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เยี่ยมชมนิทรรศการในงานแพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ