ผู้บริหาร และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง สังเกตการณ์ เหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรัง ซึ่งทำให้ไม่สามารถจัดบูธแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการ ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2559