กิจกรรม Big Cleaning ทำดีให้พ่อ ของนักศึกษาหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง