ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ