ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเป็นกรรมการสอบรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งของรายวิชาการศึกษาเฉพาะด้านทางสาธารณสุข หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)