ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ ร่วมเฝ้าส่งเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุในวโรกาสเสด็จทรงเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและประทานถุงยังชีพพระราชทาน ให้กับผู้ประสบอุทกภัย