นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข ชั้นปีที่ 3 เข้าเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม หมู่ที่ 3 บ้านในลุ่ม ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง วันที่ 11 ธันวาคม 2559