อาจารย์นงนารถ สุขลิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาคุณภาพ เป็นประธานการประชุมกลุ่มยุทธศาตร์และพัฒนาคุณภาพ เพื่อติดตามการดำเนินงานของสายงาน