ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายหมออนามัยเพื่อ จัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับภาคใต้ (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง)