ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาความเข้มแข็งเครือข่ายหมออนามัยเพื่อจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพในระดับภาคใต้ (บุหรี่ อุบัติเหตุ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และโรคเรื้อรัง)