ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธแสดงนิทรรศการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตรัง การนี้ ผู้อำนวยการไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ และคณาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE บ้านโคกแตรกที่ทำการแสดงในร้านนาวากาชาดในครั้งนี้ด้วย