การฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม การเจรจาต่อรอง และเทคนิคการคลายเครียด ในการเตรียมฝึกประสบการณ์สาธารณสุขชุมชน 2 งานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ชั้นปีที่ 4